Διαδικασίες εκκαθάρισης — Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης έναντι της Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Δημοσίευση βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19 ης Μαρτίου 2001 , για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.)