Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1721/83 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1/83 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Νορβηγίας για μια νέα τροποποίηση του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του ορισμού της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας