Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 87/89 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1989 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2984/88 για τον καθορισμό των αποδόσεων σε ελιές και έλαιο για την περίοδο 1987/88 στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία