Κανονισμός (EOK) άριθ. 3597/81 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1981 περί τροποποιήσεως των νομισματικών έξισωτικών ποσών που έφαρμόζονται στόν τομέα του οίνου