Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2836/83 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1983 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/76 περί της πωλήσεως αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από τα δημόσια αποθέματα