82/206/EKAX, EOK, Ευρατόμ: Απόφαση τών αντιπροσώπων τών κυβερνήσεων τών Κρατών μελών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 1ης Απριλίου 1982 περί διορισμού ενός μέλους τής Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων