Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8168 — Steinhoff International/Poundland) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)