Дело T-190/19: Определение на Общия съд от 17 август 2020 г. — BF/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие — Държавни помощи — Експлоатация на инсталации за водоснабдяване и канализация — Предварителна проверка на твърдяна държавна помощ, предоставена от германските власти — Втора покана за предприемане на действия — Становище на Комисията — Член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2015/1589 — Член 24, параграф 2 от Регламент 2015/1589 — Срок за обжалване — Явна недопустимост)