Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/981 2020 m. liepos 7 d. kuriuo dėl Kosovo įrašo (Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.) trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas ir dėl tų produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, sertifikato pavyzdžio iš dalies keičiamas to sprendimo III priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 4433) (Tekstas svarbus EEE)