Решение (ЕС) 2019/1575 на Съвета от 16 септември 2019 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta