P7_TA(2014)0357 Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)) P7_TC1-COD(2012)0169 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty založené na poistení (PRIIP)