P7_TA(2014)0357 Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD)) P7_TC1-COD(2012)0169 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații-cheie referitoare la produsele de investiții cu amănuntul împachetate și bazate pe asigurări (PRIIP)