P7_TA(2014)0357 Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD)) P7_TC1-COD(2012)0169 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten(PRIIP'S)