P7_TA(2014)0357 Dokumenter med central information til investeringsprodukter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD)) P7_TC1-COD(2012)0169 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om dokumenter med central information til sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til private investorer (PRIIP'er)