P7_TA(2014)0357 Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD)) P7_TC1-COD(2012)0169 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)