Statligt stöd – Tyskland – Statligt stöd SA.48580 (2017/FC) – Påstått stöd till WestSpiel – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter (Text av betydelse för EES)