Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa SA.48580 (2017/FC) – Domniemana pomoc na rzecz WestSpiel – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG)