Κρατική ενίσχυση — Γερμανία — Κρατική ενίσχυση SA.48580 (2017/FC) — Εικαζόμενη ενίσχυση προς τη WestSpiel — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)