Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/398 z 8. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 616/2007, pokiaľ ide o niektoré dodatočné colné kvóty v odvetví hydinového mäsa, a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného nariadenia na kvótový rok 2018/2019