Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/398 (2019. gada 8. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 616/2007 groza attiecībā uz dažām papildu tarifa kvotām mājputnu gaļas nozarē, kā arī nosaka atkāpes no minētās regulas noteikumiem 2018./2019. kvotas gadā