2019 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/398, kuriuo dėl tam tikrų papildomų tarifinių kvotų paukštienos sektoriuje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 616/2007 ir 2018–2019 kvotos metais nukrypstama nuo to reglamento nuostatų