Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/398 оd 8. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 616/2007 u pogledu dodatnih carinskih kvota u sektoru mesa peradi i o odstupanju od te uredbe za godinu kvote 2018./2019.