P7_TA(2013)0360 Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruu ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD)) P7_TC1-COD(2011)0416 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta