Данък добавена стойност (ДДС) Инвестиционно злато, освободено от данък Списък на златните монети, които отговарят на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (специална схема за инвестиционно злато) Валиден за 2021 г. 2020/C 381/05