Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem [COM(2017) 555 final]