2018 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1967, kuriuo dėl cheminės medžiagos paromomicino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 (Tekstas svarbus EEE.)