Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 268, 2010m. spalis 12d