Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Civilret Hillerψd με διάταξη της 4ης Ιουλίου 1997 στην υπόθεση Dansk Matalarbejderforbund, ενεργούσα κατ' εντολήν των John Lauge κ.λπ., κατά Lψnmodtagernes Garantifond (Υπόθεση C-250/97)