Υπόθεση C-360/06: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH κατά Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg