2001 m. lapkričio 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 131/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)