Становище № 11/2020 (съгласно член 287, параграф 4 и член 322, параграф 2 от ДФЕС) относно проекта на регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (документ 12771/20, междуинституционално досие 2018/0133 (NLE)