Υπόθεση C-230/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n °3 de Almería στις 11 Μαΐου 2010 — Agueda María Saenz Morales κατά Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía