2018 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/985, kuriuo dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms ir varikliams taikomų aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96 (Tekstas svarbus EEE.)