IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (COM(2016)0755 - C8-0003/2017 - 2016/0371(CNS)) Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvjestitelj: Luděk Niedermayer