Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9741 — Ines Kaindl / Peter Kaindl / M Kaindl) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 289/05