Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2622/1999 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 388/92 για λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό σε προϊόντα σιτηρών των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων (ΓΥΔ) και για καθορισμό του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού