Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1661 на Съвета от 3 ноември 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1768 за даване на разрешение на Република Хърватия да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност