Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 587/2014 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014 , γα τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι πεζότρατες που αλιεύουν σε ορισμένα χωρικά ύδατα της Γαλλίας (Languedoc-Roussillon και Provence — Alpes — Côte d'Azur)