Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2154 2020 m. spalio 14 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje (Tekstas svarbus EEE)