Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 340, 30 Δεκέμβριος 1981