Komission asetus (EY) N:o 2374/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, uusien rehun lisäaineiden hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)