Vec C-5/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – „Оvergas Mrezhi“ AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel „Balgarska gazova asotsiatsia“/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom – Smernica 2009/73/ES – Článok 3 ods. 1 až 3 a článok 41 ods. 16 – Povinnosti služby vo verejnom záujme – Povinnosti týkajúce sa uskladňovania zemného plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť a pravidelnosť dodávky – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca, že finančná záťaž týkajúca sa povinností služby vo verejnom záujme, ktoré boli uložené plynárenským podnikom, je prenesená na ich odberateľov – Podmienky – Prijatie aktu, ktorým sa ukladá povinnosť služby vo verejnom záujme, vnútroštátnym regulačným orgánom – Postup – Články 36 a 38 Charty základných práv Európskej únie)