Дело C-5/19: Решение на Съда (десети състав) от 30 април 2020 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — „Овергаз Мрежи“ АД, Сдружение с нестопанска цел „Българска газова асоциация“ / Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (Преюдициално запитване — Общи правила за вътрешния пазар на природен газ — Директива 2009/73/ЕО — Член 3, параграфи 1 — 3 и член 41, параграф 16 — Задължения за обществена услуга — Задължения за съхранение на природен газ, за да се гарантират сигурността и редовността на доставките — Национално законодателство, съгласно което финансовата тежест на задълженията за обществена услуга, наложени на предприятията за природен газ, се прехвърля върху клиентите на тези предприятия — Условия — Приемане от национален регулаторен орган на акт, с който се налага задължение за обществена услуга — Производство — Членове 36 и 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз)