Věc C-286/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. listopadu 2012 — Evropská komise v. Maďarsko ( „Nesplnění povinnosti státem — Sociální politika — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78/ES — Článek 2 a čl. 6 odst. 1 — Vnitrostátní režim, který stanoví, že služební poměr soudců, státních zástupců a notářů povinně zaniká při dovršení věku 62 let — Legitimní cíle odůvodňující rozdílné zacházení se zaměstnanci, kteří nedosáhli věku 62 let — Přiměřenost délky trvání přechodného období“ )