Дело C-286/12: Решение на Съда (първи състав) от 6 ноември 2012 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Социална политика — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 2 и член 6, параграф 1 — Национален режим, който налага прекратяване на служебното правоотношение на съдии, прокурори и нотариуси, навършили 62-годишна възраст — Законосъобразни цели, оправдаващи разлика в третирането на работници и служители, ненавършили 62-годишна възраст — Пропорционален характер на продължителността на преходния период)