Υπόθεση T-732/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαρτίου 2020 — Valencia Club de Fútbol κατά Επιτροπής («Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις χορηγηθείσες από την Ισπανία υπέρ ορισμένων επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων – Εγγύηση – Απόφαση κηρύττουσα τις ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά – Πλεονέκτημα – Προβληματική επιχείρηση – Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή – Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων – Ύψος της ενίσχυσης – Δικαιούχος της ενισχύσεως – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων – Υποχρέωση αιτιολογήσεως»)