Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1233 (2020. gada 27. augusts), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 5948) (Dokuments attiecas uz EEZ)