Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán proti dezinformacím [JOIN(2018) 36 final]