Komission asetus (EY) N:o 3062/94, annettu 15 päivänä joulukuuta 1994, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3061/84 muuttamisesta