Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2004 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2004 σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)